Generelle bestemmelser

 

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

 

Senest opdateret: 22-09-2015

 

Pkt. 1 - Definition på en pakkerejse

 

Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende
elementer:
- Transport
- Indkvartering
- Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller
indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.
Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller
har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede ydelse
har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning.
Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i det
følgende blive betegnet som "pakkerejser". Ved køb af flytransport alene, gør vi opmærksom på følgende: 

Sun Tours optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Sun Tours sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskabet. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Sun Tours er alene formidler af transportydelsen, og Sun Tours er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

 

Pkt. 2 - Aftaleindgåelse

 

2.1. Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk
henvendelse til rejsebureauet samt via fax og Internet.
2.2. Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere,
skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om,
at de har tilladelse til rejsen.
2.3. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og
"praktiske oplysninger" og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt
oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
2.4. Kunden skal desuden sikre sig, at særlige ønsker fremgår af billetten
eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke
senere påberåbe sig sådanne særaftaler.
2.5. Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal
restbeløbet indbetales senest på det af rejsebureauet i aftalen angivne
tidspunkt. Vær opmærksom på, at der ved betaling med kort opkræves et gebyr afhængig af korttypen. Vi tager imod VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, VISA Electron & JCB.
2.6. Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale rejsens
pris på forfaldstidspunktet, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen.
I tilfælde af en sådan annullering har rejsebureauet ret til betaling af det
beløb, kunden skulle have indbetalt, såfremt kunden havde foretaget en
afbestilling af rejsen - jfr. de af rejsebureauet fastsatte afbestillingsregler
(nærmere beskrevet nedenfor) på det tidspunkt, hvor betalingen havde
forfald efter aftalen.
2.7. Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6.
personsrabat/ekstrasengsrabat/børnerabat, ændres eller afbestilles af
den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten
samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de
øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt
gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal bebo indkvarteringen alene. Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.
2.8. Alle priser er pr. person, dog ved KørSelv er prisen pr. indkvartering.
Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport
til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, vejafgifter, bidrag til
Rejsegarantifonden, rejselederassistance, indkvartering samt evt. forplejning i henhold til beskrivelsen. Prisen for ren transport omfatter kun selve
transporten fra opgivet mødested til bestemmelsessted. Ved KørSelv
(indkvartering uden transport) omfatter prisen den valgte indkvartering og
rejselederassistance, med mindre andet er anført.
2.9. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med
mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse
påhviler den rejsende selv.
2.10. Særlige hotelfaciliteter, såsom adgang til tennisbane, minigolf,
sauna m.v., er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må
påregnes, at der på visse destinationer opkræves leje for liggestole, parasoller m.v..

2.11. Eventuelle rabatter, herunder børne- og opredningsrabatter, vil til enhver tid fremgå af prisoversigten for den enkelte rejse på www.suntours.dk. Som udgangspunkt gives højst én rabattype pr. person. Diverse tillæg for eksempelvis transfer, pension og enkeltværelse findes ligeledes på hjemmesiden. Alle oplyste priser på udflugter, arrangementer, faciliteter, leje af babyseng/bil/cykel m.v. er vejledende. Prisen for børn under 2 år (infants) er 500 kroner på flyrejser. På busrejser betales for en busbillet tur/retur, da alle personer - uanset alder - skal have eget sæde på busrejsen. Infants indgår ikke i personantallet på rejsen, hvilket betyder, at de fx ikke har eget sæde under transporten (gælder flycamping) eller egen seng i indkvarteringen (gælder ved både fly- og bus camping). Tilbud omhandlende gratis ydelser, herunder parkering, flymad o.l., kan ikke veksles til kontante rabatter og der ydes ingen refusion for eventuelle uudnyttede gratis ydelser.


Pkt. 3 - Kundens generelle pligter

 

3.1. Rejsende, som ikke møder rettidigt op på det aftalte opsamlingssted,
til det aftalte mødetidspunkt, eller som ikke kan tiltræde rejsen på
grund af manglende eller ugyldigt pas, visum eller andre obligatoriske
rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse. Dette er
også gældende, hvis man pga. forskelle i navn på billet og navn i pas
bliver nægtet adgang til bus/fly.
3.2. Den rejsende er forpligtet til:
- at verificere, straks efter modtagelse af billet og før betaling af depositum,
at alle oplysninger på rejsepapirer er korrekte og at alle navne er
stavet korrekt. Alle navne skal være fulde navne og være i overensstemmelse
med navne angivet i pas.
- at overholde gældende regler således at såvel egen person som
bagage er egnet til fly- eller bustransport, og at sørge for at egen
bagage er med rette transportmiddel. Det bemærkes, at gravide ikke
må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. For nærmere
regler om graviditet og bagage, se
www.suntours.dk og flyselskabernes
hjemmesider.
- at overholde de af myndighederne fastsatte bestemmelser vedrørende
rejseforhold, herunder pas-, visum-, valuta-, vaccinations- og toldbestemmelser.
Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som
undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv
afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter,
eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas. Oplysninger
udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det
pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Serum-instituttet.
Hvis rejsedeltageren ikke er dansk statsborger, er denne forpligtet til
selv at søge oplysninger om de krav, der stilles ved indrejse i det/de
pågældende rejselande.
- at følge de ordensregler, der gælder såvel i bus, fly som på rejsemålet
samt at rette sig efter anvisninger fra rejseledere, flypersonale og
chauffører i forbindelse med en rejses gennemførelse. Kaptajnen/
chaufføren/rejselederen kan afsætte personer, som på grund af sygdom,
beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage
i rejsen eller som er til gene for medrejsende. Grove eller gentagne
overtrædelser kan medføre udelukkelse af rejsedeltageren og bortvisning
fra rejseselskab og/eller indkvarteringssted, således at videre ophold og
hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen
regning. Sun Tours har i sådanne tilfælde ret til at oppebære den fulde
pris for rejsen.
- at kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med
personlig assistance, hvis det er påkrævet.
- at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag om
hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det
på billetten anførte tidspunkt.
3.3. Rejsende, der kun har købt transport, anbefales at kontakte rejsebureauets
lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på
at få bekræftet tidspunktet for denne. Møder den rejsende ikke rettidigt
ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må foretage
hjemrejsen for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for,
om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen,
foretager rettidigt check-in.
3.4. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med
almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele,
som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab,
indkvarteringsstedet m.v. Ligeledes er den rejsende ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.
3.5. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen,
herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

Pkt. 4 - Pris, produkt m.v.

 

4.1. Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den
aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:
- Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom
lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.
Eksempel på prisændring: Stiger/falder lufthavnsafgiften 100 kroner, er
ny pris for rejsen 100 kroner højere, hhv. lavere.
4.2. Meddelelse om forhøjelse af prisen skal komme frem til kunden
snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før
afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke
forhøjes.
4.3. Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden
snarest muligt og krediteret henholdsvis debiteret denne.
4.4. Alle oplysninger i brochurer eller andet markedsføringsmateriale
anses som en del af aftalen, og oplysningerne - herunder prisoplysninger
- er bindende for rejsebureauet, medmindre kunden bliver oplyst om
ændringer, inden der indgås endelig aftale om køb af produkt.
4.5. Hvor intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på
minimum to personer pr. indkvartering. Benyttes indkvartering alene af én
person vil dette oftest medføre en opkrævning af enetillæg, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller om dette sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse. Eventuel manglende opkrævning for enetillæg vil blive faktureret kunden efter dennes henvendelse til rejsebureauet med meddelelse om den indtrufne ændring eller umiddelbart efter rejsebureauets konstatering af den faktiske anvendelse af indkvarteringen.
4.6. Rejsebureauet hæfter alene for en tilslutningsrejse, hvis den er
markedsført sammen med hovedarrangementet som en integreret
del af pakkerejsen, eller såfremt den fremgår som en særaftale bestilt
af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en
transport af kunden frem til det sted, hvor pakkerejsen påbegyndes
henholdsvis afsluttes.
4.7. Rejsebureauets informationspligt over for kunden tager udgangspunkt
i de kendte regler for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk
pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet
opmærksom på dette, så kunden kan få den korrekte rådgivning
og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder, der
kender til de specifikke regler, der måtte være gældende. Se i denne
sammenhæng blandt andet:
www.um.dk ; www.ssi.dk .
4.8. Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om
muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en
sådan. Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem
rejsebureauet. Såfremt kunden ønsker at tegne en afbestillingsforsikring
via rejsebureauet, skal kunden gøre opmærksom på dette, inden en aftale
om køb af en pakkerejse er endeligt indgået.
4.9. Sun Tours A/S er genforsikret hos Gouda Rejseforsikring. Har kunden
sammen med rejsen købt afbestillingsforsikring, kan kunden med gyldig
lægeerklæring få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag
end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne
herfor er opfyldte. Forsikringen træder i kraft, når den er betalt, og
gælder, indtil forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde
rejsen. Forsikringen dækker i forbindelse med bl.a. akut opstået sygdom,
tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald hos den rejsende selv
eller i nærmeste familie samt ved brand i egen bolig, arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed, reeksamination eller uventet opsigelse.
I skadestilfælde foretages afbestilling af rejsen direkte til Sun Tours. Sun
Tours skal inden rejsens påbegyndelse og senest én arbejdsdag efter
det opståede informeres om afbestillingen. Afbestillingen foretages først
telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation. Herefter modtager kunde bekræftelse på annullering, og skal selv kontakte Gouda Rejseforsikring med henblik på at udfærdige skadesanmeldelse, samt lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med udfærdigelse af lægeerklæring afholdes
af kunden selv.

 

Pkt. 5 - Overdragelse af rejsen

 

5.1. Kunden kan inden rejsens påbegyndelse overdrage rejsen, dog ikke
eventuelle forsikringer, til en anden person mod et gebyr på 300 kroner.
5.2. Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem
pakkerejsen overdrages kan opfylde de af rejsebureauet, ved aftalens
indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af
pakkerejsen, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle pas-, visa- og
sundhedsmæssige bestemmelser og krav.
5.3. Ønsker kunden at gøre brug af muligheden for at overdrage pakkerejsen
til en anden person, skal rejsebureauet have modtaget meddelelse
herom senest 72 timer inden afrejse. Sker meddelelsen senere end
nævnte frist, har kunden mistet retten til at overdrage pakkerejsen.
5.4. Kunden og den til hvem produktet overdrages hæfter solidarisk for
betaling af et evt. restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af
overdragelsen.

 

Pkt. 6 - Rejsebureauets ændringer/aflysning efter aftaleindgåelsen,
men inden afrejsen

 

6.1. Såfremt rejsebureauet må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom.
Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må
anses for bagateller. Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske
værdi bliver ringere, har kunden ret til at modtage nedslag i prisen.
6.2. Er de af rejsebureauet foretagne ændringer i rejseaftalen væsentlige,
eller aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan
kunden:
- hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i
henhold til aftalen, eller
- deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet
uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.
6.3. Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelsen af meddelelsen om
ændringen, underrette rejsebureauet om sit valg. Vælger kunden at
deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen.
Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal
rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.
6.4. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes,
at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75 % af de
antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang.
I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen
senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.
6.5 Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer
eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning
i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre
aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1) At antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor
anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til
kunden senest 3 uger inden afrejsedagen
2) Kundens egne forhold
3) En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder
(force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne
have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller
afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for

 

Pkt. 7 - Aftalens ophør

7.1. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

I) Ved afbestilling op til 60 døgn før den aftalte rejsedag (70 døgn for oversøiske rejsemål) tilbagebetales
det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til
depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

II) Ved afbestilling senere end 60 (70) døgn før og senest 30 døgn før den
aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 60 % af rejsens
pris, dog minimum 1500 kr./person (4000 kr. pr. person på oversøiske rejsemål),
samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

III) Ved afbestilling fra 30 døgn før den aftalte rejsedag og op til 7 døgn
før det på billetten anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til at
beregne sig 80 % af rejsens pris, dog minimum 1500 kr./person (4000 kr. pr. person på oversøiske rejsemål), samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer. Skal rejsen foretages med rutefly og sker afbestilling senere end 30 døgn før afrejse, har rejsebureauet dog ret til at beregne sig 100 % af rejsens pris.

IV) Ved afbestilling senere end 7 døgn før det på billetten anførte afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

V) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten, helt eller delvist, fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 1500 hhv. kr. 4000) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

7.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.
7.2.1. Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der, inden
for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet
eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger,
naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed
ligestillede begivenheder. Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret
med behørig hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks.
Udenrigsministeriet.
7.2.2. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens
indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden
var almindeligt kendt.
7.2.3. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller
kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler
som anført under punkt 7.1. i kraft.
7.3. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom, er kunden kun berettiget
til at få rejsens pris refunderet (ekskl. forsikringer), såfremt kunden
senest ved bestilling af rejsen har tegnet en afbestillingsforsikring. De
nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af
forsikringens police samt vilkår. Se mere her:  Forsikringsbetingelser nr. 722

I tilfælde af annullering pga. akut opstået
sygdom eller andet uden for vores åbningstider bedes besked sendt pr.
mail på  info@suntours.dk.

 

Pkt. 8 - Mangler ved produktet

 

8.1. Det påhviler rejsebureauet at gennemføre rejsen i overensstemmelse
med aftalen. Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt levering af
rejsen, det være sig undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter
manglens konstatering reklamere over denne eller disse til rejsebureauet,
dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår,
for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen. Særlige ønsker og
uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige,
anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret
til at aflyse programsatte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig
tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og
temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige,
ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen
forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.
8.2. Kunden skal så vidt det er muligt sikre sig, at dennes reklamation
bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører
på stedet - fx gennem notits i hotelbog, eller i anden skriftlig form.
8.3. Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor,
mister denne retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen og rette
krav mod bureauet som følge af manglen.
8.4. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er
pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som samlet medfører, at
formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve
aftalen.
8.5. Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere
mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb,
der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der
svarer til den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må
antages at have haft for kunden.
8.6. Er transport en del af pakkerejsen, er kunden desuden berettiget til
at blive transporteret tilbage til afrejsestedet uden udgifter for denne.
8.7. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve
forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden
rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.
8.8. Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden
tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør
sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden
dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed,
at være ansvarlig for dette.
8.9. Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet
tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse
med de almindelige erstatningsregler.
8.10. Rejsebureauet er ansvarsfrit, såfremt den manglende opfyldelse af
aftalen skyldes
- Kundens egne forhold
- En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand
- Udefrakommende omstændigheder, såfremt rejsebureauet eller nogen,
som rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed
kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have
undgået eller afbødet dem.

 

Pkt. 9 - Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar

 

9.1. Ethvert erstatningskrav, rejsebureauet måtte blive mødt med
som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende
beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal Konventionerne
(for luftfart) og Athen Konventionen (for transport ad sø- og vandveje).
Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de
tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den
mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.
9.2. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og
Montreal konventionerne er sat til:
- Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet
kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt
ukorrekt - eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme
eller ukorrekte opførsel.
- Ubegrænset hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
- Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR.
- Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage:
1131 SDR.
- SDR Kursen kan altid ses på
www.valutakurser.dk .
9.3. Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte
gennemførelse efter Warszawa- og Montreal Konventionerne, EU
Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven.
9.4. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen
er sat til:
- Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000
SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2250
SDR såfremt skaden, eller tabet, skyldes fejl eller forsømmelighed fra
transportørens side.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder
bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, med mindre transportøren kan
bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end
håndbagage og køretøjer: 3375 SDR.
- I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end
køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig
en selvrisiko for alle skader på disse genstande - maksimalt 330 SDR
henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen
- Såkaldte "værdigenstande" erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises
kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition
på disse.
9.5. Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst
(midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette
sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab.
Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til
kundskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage
eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på
korrekt gennemførelse.
9.6. Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes
aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have
en gennemskuelig klageadgang, har denne altid ret til selv at vælge,
om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne
(det kontraherende), eller det luftfartsselskab, som har forestået
selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal
Konventionen.
9.7. Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart,
skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til
transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller
gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse - jf.
9.1, 9.4 og 9.5 i deres helhed.
9.8. Rejsebureauet påtager sig intet erstatningsansvar for ændringer,
forsinkelser m.v., der er en følge af driftsforstyrrelser og trafik, som ikke
kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået
eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for,
trafikuheld, som rejsebureauet er uden skyld i, lovindgreb eller andre
udefrakommende forhold, som rejsebureauet er uden indflydelse på.
9.9. Alle afgangs- og ankomsttider, der er angivet på hjemmesiden, billetten m.v., skal betragtes som forventede.
Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre
afvigelser i forhold til de oplyste afgangs- og ankomsttider. Rejsebureauet
yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller,
herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og
aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign.
faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer
eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig
ethvert ansvar for oplysninger, som findes i indkvarteringsstedernes egne
brochurer. Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for værdigenstande,
som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.. Kunden er
selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring
af disse under ferien.

 

Pkt. 10 - Reklamationer

 

10.1. Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris ("kompensation")
eller ulempegodtgørelse skal inden rimelig tid efter rejsens
afslutning fremsættes over for rejsebureauet.
10.2. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes
på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest fire
uger efter rejsens afslutning for at sikre en retmæssig sagsbehandling.
Rejsebureauet vil fremsende en skriftlig bekræftelse på modtagelsen
af den indsendte reklamation og efterfølgende behandle og besvare
reklamationen inden for 8 uger.
10.3. Uanset hvad der for en konkret sag måtte blive betragtet som
værende inden for rimelig tid for indgivelse af krav som følge af
mangelfuldt produkt, vil alle krav, der indgives senere end 6 måneder fra
det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel,
ikke anses for at være indgivet rettidigt, og kunden vil derfor have mistet
retten til at påberåbe sig den pågældende mangel.
10.4. Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved
klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for
Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf.: 4546 1100. Klageformular kan hentes på Nævnets hjemmeside www.pakkerejseankenaevnet.dk. Medlemmer af RID (Rejsearrangører i Danmark) er jf. foreningens vedtægter forpligtet
til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens
bestyrelse giver dispensation for dette krav, fordi kendelsen ønskes
indbragt for en dansk domstol.
10.5. Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe
af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse og som ikke kan løses
mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal henvises til
de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt
dansk national ret, herunder de af Danmark implementerede eller
ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner.

 

Pkt. 11 - Glemte sager

 

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Ved
efterlysning opkræver Sun Tours et gebyr på 150 kroner, som betales,
uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Dertil må
påregnes evt. forsendelsesudgifter.

 

Pkt. 12 - Forbehold for trykfejl

Sun Tours tager forbehold for eventuelle fejlangivne priser, afgangstider
samt trykfejl på hjemmesiden. Sun Tours kan
ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, kataloger eller
brochurer, som Sun Tours linker videre til eller fortæller om.

 

 

Medlem af Rejsegarantifonden, reg. nr.: 1242
Medlem af Pakkerejse-Ankenævnet, reg. nr.: 208
Medlem af RID (Rejsearrangører i Danmark)
Teknisk arrangør: Bravo Tours A/S. Sun Tours er en del af Primera Travel Group.

 
Persondata information