INFORMATION

Ved køb af rejse hos Sun Tours, accepterer man som kunde, at man er indforstået med de generelle bestemmelser.

De generelle bestemmelser er senest opdateret: 23-06-2016

Medlem af: Teknisk arrangør:
Rejsegarantifonden, reg. nr.: 1242

Bravo Tours A/S

Pakkerejse-Ankenævnet, reg. nr.: 208 Sun Tours er en del af Primera Travel Group
RID (Rejsearrangører i Danmark)  

Generelle bestemmelser

Punkt 1 - Definition på en pakkerejse

Med begrebet "pakkerejse" forstås en kombination af mindst to af følgende elementer:
- Transport
- Indkvartering
- Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Herudover er det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst én overnatning. Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i følgende punkter blive betegnet som "pakkerejser". 

Ved køb af flytransport alene, gør vi opmærksom på følgende: 

Sun Tours optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Sun Tours sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskabet. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Sun Tours er alene formidler af transportydelsen, og Sun Tours er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

 

Punkt 2 - Aftaleindgåelse

2.1. Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet, samt via online bestilling på www.suntours.dk.

2.2. Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til rejsen.

2.3. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og "praktiske oplysninger" og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2.4. Kunden skal desuden sikre sig, at særlige ønsker fremgår af billetten eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler.

2.5. Såfremt rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal restbeløbet indbetales senest på det af rejsebureauet i aftalen angivne tidspunkt. Vær opmærksom på, at der ved betaling med kort kan opkræves et gebyr afhængig af korttypen. Vi tager imod VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, VISA Electron & JCB.

2.6. Misligholder kunden sin del af aftalen ved ikke at indbetale rejsens pris på forfaldstidspunktet, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I tilfælde af en sådan annullering har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, kunden skulle have indbetalt, såfremt kunden havde foretaget en afbestilling af rejsen - jfr. de af rejsebureauet fastsatte afbestillingsregler
(nærmere beskrevet nedenfor) på det tidspunkt, hvor betalingen havde forfald efter aftalen.

2.7. Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6 personsrabat/ekstrasengsrabat/børnerabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal bebo indkvarteringen alene. Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

2.8. Alle priser er pr. person, medmindre andet er angivet. Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, vejafgifter, bidrag til Rejsegarantifonden, rejselederassistance, indkvartering samt evt. forplejning i henhold til beskrivelsen. Prisen for ren transport omfatter kun selve transporten fra opgivet mødested til bestemmelsessted. 

2.9. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

2.10. Særlige hotelfaciliteter, såsom adgang til tennisbane, minigolf, sauna m.v., er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse destinationer opkræves leje for liggestole, parasoller m.v..

2.11. Eventuelle rabatter, herunder børne- og opredningsrabatter, vil til enhver tid fremgå af prisoversigten for den enkelte rejse på www.suntours.dk. Som udgangspunkt gives højst én rabattype pr. person. Diverse tillæg for eksempelvis transfer, pension og enkeltværelse findes ligeledes på hjemmesiden. Alle oplyste priser på udflugter, arrangementer, faciliteter, leje af babyseng/bil/cykel m.v. er vejledende.

Prisen for børn under 2 år (infants) er 500 kroner på flyrejser. Er barnet fyldt to år på hjemrejsetidspunktet, skal det have eget flysæde og er således ikke at betegne som infant. Infants indgår ikke i personantallet på rejsen, hvilket betyder, at de fx ikke har eget sæde under transporten eller egen seng i indkvarteringen

Tilbud omhandlende gratis ydelser, herunder parkering, flymad o.l., kan ikke veksles til kontante rabatter og der ydes ingen refusion for eventuelle uudnyttede gratis ydelser.

 

Punkt 3 - Kundens generelle pligter

3.1. Rejsende, som ikke møder rettidigt op på det aftalte opsamlingssted, til det aftalte mødetidspunkt, eller som ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, visum eller andre obligatoriske rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse. Dette er også gældende, hvis man pga. forskelle i navn på billet og navn i pas bliver nægtet adgang til bus/fly.

3.2. Den rejsende er forpligtet til at:
-verificere, straks efter modtagelse af billet og før betaling af depositum, at alle oplysninger på rejsepapirer er korrekte og at alle navne er
stavet korrekt. Alle navne skal være fulde navne og være i overensstemmelse med navne angivet i pas. For børn under 18 år gælder det desuden, at alderen på hjemrejsetidspunktet fremgår korrekt af billetten.

-overholde gældende regler således at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport, og at sørge for at egen bagage er med rette transportmiddel. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. For nærmere regler om graviditet og bagage, se www.suntours.dk og flyselskabernes hjemmesider.

-overholde de af myndighederne fastsatte bestemmelser vedrørende rejseforhold, herunder pas-, visum-, valuta-, vaccinations- og toldbestemmelser. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Serum-instituttet. Hvis rejsedeltageren ikke er dansk statsborger, er denne forpligtet til selv at søge oplysninger om de krav, der stilles ved indrejse i det/de pågældende rejselande.

-følge de ordensregler, der gælder såvel i bus, fly som på rejsemålet samt at rette sig efter anvisninger fra rejseledere, flypersonale og chauffører i forbindelse med en rejses gennemførelse. Kaptajnen/chaufføren/rejselederen kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage
i rejsen eller som er til gene for medrejsende. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre udelukkelse af rejsedeltageren og bortvisning fra rejseselskab og/eller indkvarteringssted, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. Sun Tours har i sådanne tilfælde ret til at oppebære den fulde
pris for rejsen.

-kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

-holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på billetten anførte tidspunkt.

3.3. Rejsende, der kun har købt transport, anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må foretage hjemrejsen for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

3.4. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, indkvarteringsstedet m.v. Ligeledes er den rejsende ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.

3.5. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

Punkt 4 - Pris, produkt m.v.

4.1. Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

- Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. Eksempel på prisændring: Stiger/falder lufthavnsafgiften 100 kroner, er
ny pris for rejsen 100 kroner højere, hhv. lavere.

4.2. Meddelelse om forhøjelse af prisen skal komme frem til kunden snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og senest 20 dage før afrejsen. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan prisen således ikke forhøjes.

4.3. Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden snarest muligt og krediteret henholdsvis debiteret denne.

4.4. Alle oplysninger i brochurer eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, og oplysningerne - herunder prisoplysninger - er bindende for rejsebureauet, medmindre kunden bliver oplyst om ændringer, inden der indgås endelig aftale om køb af produkt.

4.5. Hvor intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på minimum to personer pr. indkvartering. Benyttes indkvartering alene af én person vil dette oftest medføre en opkrævning af enetillæg, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller om dette sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse. Eventuel manglende opkrævning for enetillæg vil blive faktureret kunden efter dennes henvendelse til rejsebureauet med meddelelse om den indtrufne ændring eller umiddelbart efter rejsebureauets konstatering af den faktiske anvendelse af indkvarteringen.

4.6. Rejsebureauet hæfter alene for en tilslutningsrejse, hvis den er markedsført sammen med hovedarrangementet som en integreret del af pakkerejsen, eller såfremt den fremgår som en særaftale bestilt af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden frem til det sted, hvor pakkerejsen påbegyndes henholdsvis afsluttes.

4.7. Rejsebureauets informationspligt over for kunden tager udgangspunkt i de kendte regler for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom på dette, så kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder, der kender til de specifikke regler, der måtte være gældende. Se i denne sammenhæng blandt andet: www.um.dk ; www.ssi.dk.

4.8. Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan. Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem rejsebureauet. Såfremt kunden ønsker at tegne en afbestillingsforsikring via rejsebureauet, skal kunden gøre opmærksom på dette, inden en aftale
om køb af en pakkerejse er endeligt indgået.

4.9. Sun Tours er genforsikret hos Gouda Rejseforsikring. Har kunden sammen med rejsen købt afbestillingsforsikring, kan kunden med gyldig lægeerklæring få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Forsikringen træder i kraft, når den er betalt, og gælder, indtil forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde rejsen. Forsikringen dækker i forbindelse med bl.a. akut opstået sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald hos den rejsende selveller i nærmeste familie samt ved brand i egen bolig, arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed, reeksamination eller uventet opsigelse. I skadestilfælde foretages afbestilling af rejsen direkte til Sun Tours. Sun Tours skal inden rejsens påbegyndelse og senest én arbejdsdag efter det opståede informeres om afbestillingen. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation. Herefter modtager kunde bekræftelse på annullering, og skal selv kontakte Gouda Rejseforsikring med henblik på at udfærdige skadesanmeldelse, samt lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med udfærdigelse af lægeerklæring afholdes af kunden selv.

 

Punkt 5 - Overdragelse af rejsen

5.1. Kunden kan inden rejsens påbegyndelse overdrage rejsen, dog ikke
eventuelle forsikringer, til en anden person mod et gebyr på 300 kroner.

5.2. Det er en forudsætning for overdragelsen, at den til hvem pakkerejsen overdrages kan opfylde de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af pakkerejsen, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle pas-, visa- og sundhedsmæssige bestemmelser og krav.

5.3. Ønsker kunden at gøre brug af muligheden for at overdrage pakkerejsen til en anden person, skal rejsebureauet have modtaget meddelelse herom senest 72 timer inden afrejse. Sker meddelelsen senere end nævnte frist, har kunden mistet retten til at overdrage pakkerejsen.

5.4. Kunden og den til hvem produktet overdrages hæfter solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

 

Punkt 6 - Rejsebureauets ændringer/aflysning efter aftaleindgåelsen,
men inden afrejsen

6.1. Såfremt rejsebureauet må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Såfremt ændringen medfører, at rejsens økonomiske
værdi bliver ringere, har kunden ret til at modtage nedslag i prisen.

6.2. Er de af rejsebureauet foretagne ændringer i rejseaftalen væsentlige, eller aflyses rejsen uden at dette skyldes kundens egne forhold, kan kunden:
- hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
- deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

6.3. Kunden skal, inden rimelig tid efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen, underrette rejsebureauet om sit valg. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

6.4. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75 % af de
antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen
senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

6.5 Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning
i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1) At antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedagen
2) Kundens egne forhold
3) En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for

 

Punkt 7 - Aftalens ophør

7.1. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

I) Ved afbestilling op til 60 døgn før den aftalte rejsedag (70 døgn for oversøiske rejsemål) tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

II) Ved afbestilling senere end 60 (70) døgn før og senest 30 døgn før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 60 % af rejsens pris, dog minimum 1500 kr./person (4000 kr. pr. person på oversøiske rejsemål), samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

III) Ved afbestilling fra 30 døgn før den aftalte rejsedag og op til 7 døgn før det på billetten anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80 % af rejsens pris, dog minimum 1500 kr./person (4000 kr. pr. person på oversøiske rejsemål), samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer. Skal rejsen foretages med rutefly og sker afbestilling senere end 30 døgn før afrejse, har rejsebureauet dog ret til at beregne sig 100 % af rejsens pris.

IV) Ved afbestilling senere end 7 døgn før det på billetten anførte afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

V) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten, helt eller delvist, fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 1500 hhv. kr. 4000) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

I tilfælde af annullering pga. akut opstået sygdom eller andet uden for vores åbningstider bedes besked sendt pr.mail på info@suntours.dk.

7.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

7.2.1. Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der, inden
for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Denne vurdering vil altid blive foretaget konkret med behørig hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet.
7.2.2. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindeligt kendt.
7.2.3. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler som anført under punkt 7.1. i kraft.
7.3. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom, er kunden kun berettiget til at få rejsens pris refunderet (ekskl. forsikringer), såfremt kunden senest ved bestilling af rejsen har tegnet en afbestillingsforsikring. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police samt vilkår. Se mere her:  Forsikringsbetingelser nr. 722

 

Punkt 8 - Mangler ved produktet

8.1. Det påhviler rejsebureauet at gennemføre rejsen i overensstemmelse med aftalen. Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt levering af rejsen, det være sig undervejs eller på rejsemålet, skal denne straks efter manglens konstatering reklamere over denne eller disse til rejsebureauet,dennes repræsentant eller til den underleverandør, som manglen angår, for at give disse mulighed for at afhjælpe manglen. Særlige ønsker og uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programsatte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

8.2. Kunden skal så vidt det er muligt sikre sig, at dennes reklamation bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet - fx gennem notits i hotelbog, eller i anden skriftlig form.

8.3. Undlader kunden at reklamere på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister denne retten til efterfølgende at påberåbe sig manglen og rette krav mod bureauet som følge af manglen.

8.4. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som samlet medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.

8.5. Er kunden berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må antages at have haft for kunden.

8.6. Er transport en del af pakkerejsen, er kunden desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejsestedet uden udgifter for denne.

8.7. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

8.8. Har manglen medført væsentlig ulempe for kunden, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse herfor, såfremt helt særlige forhold gør sig gældende, herunder at manglen i meget høj grad har frataget kunden dennes ferieoplevelse, og rejsebureauet findes, gennem forsømmelighed, at være ansvarlig for dette.

8.9. Lider kunden tab som følge af en mangelfuld levering eller grundet tings- eller personskade, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med de almindelige erstatningsregler.
8.10. Rejsebureauet er ansvarsfrit, såfremt den manglende opfyldelse af aftalen skyldes
- Kundens egne forhold
- En for pakkerejsen uvedkommende tredjemand
- Udefrakommende omstændigheder, såfremt rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet dem.

 

Punkt 9 - Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar

9.1. Ethvert erstatningskrav, rejsebureauet måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal Konventionerne (for luftfart) og Athen Konventionen (for transport ad sø- og vandveje). Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

9.2. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montreal konventionerne er sat til:
- Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt - eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.
- Ubegrænset hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
- Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR.
- Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR.
- SDR Kursen kan altid ses på www.valutakurser.dk.

9.3. Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal Konventionerne, EU
Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven.

9.4. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen er sat til:
- Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2250 SDR såfremt skaden, eller tabet, skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, med mindre transportøren kan bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
- Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3375 SDR.
- I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande -maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen
- Såkaldte "værdigenstande" erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definitionpå disse.

9.5. Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kundskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage
eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.

9.6. Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid ret til selv at vælge,om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartsselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal Konventionen.

9.7. Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse - jf. 9.1, 9.4 og 9.5 i deres helhed.

9.8. Rejsebureauet påtager sig intet erstatningsansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af driftsforstyrrelser og trafik, som ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, trafikuheld, som rejsebureauet er uden skyld i, lovindgreb eller andre udefrakommende forhold, som rejsebureauet er uden indflydelse på.

9.9. Alle afgangs- og ankomsttider, der er angivet på hjemmesiden, billetten m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste afgangs- og ankomsttider. Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller,
herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i indkvarteringsstedernes egne brochurer. Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.. Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien.

 

Punkt 10 - Reklamationer

10.1. Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet.

10.2. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest fire uger efter rejsens afslutning for at sikre en retmæssig sagsbehandling. Rejsebureauet vil fremsende en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af den indsendte reklamation og efterfølgende behandle og besvare reklamationen inden for 8 uger.

10.3. Uanset hvad der for en konkret sag måtte blive betragtet som værende inden for rimelig tid for indgivelse af krav som følge af mangelfuldt produkt, vil alle krav, der indgives senere end 6 måneder fra det tidspunkt, hvor kunden blev bekendt med den pågældende mangel,ikke anses for at være indgivet rettidigt, og kunden vil derfor have mistet retten til at påberåbe sig den pågældende mangel.

10.4. Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf. 4546 1100. Klageformular kan hentes på Nævnets hjemmeside www.pakkerejseankenaevnet.dk. Medlemmer af RID (Rejsearrangører i Danmark) er jf. foreningens vedtægter forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation for dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol.

10.5. Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk national ret, herunder de af Danmark implementerede eller
ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner.

 

Punkt 11 - Glemte sager

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Ved efterlysning opkræver Sun Tours et gebyr på 150 kroner, som betales,
uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Dertil må påregnes evt. forsendelsesudgifter.

 

Punkt 12 - Forbehold for trykfejl

Sun Tours tager forbehold for eventuelle fejlangivne priser, afgangstider samt trykfejl på hjemmesiden. Sun Tours kan
ikke gøres ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, kataloger eller brochurer, som Sun Tours linker videre til eller fortæller om.

Del denne side via E-mail